Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

Швидкий запуск

НАКАЗ ДЕРЖПРАЦІ УКРАЇНИ ВІД 22.04.2014 № 61

22.04.2014

 
 

Державна інспекція України з питань праці

НАКАЗ

 м. Київ


22.04.2014                                          № 61


Про розподіл обов'язків

між Головою Держпраці України,

першим заступником Голови,

заступником Голови

З метою забезпечення ефективної організації роботи структурних підрозділів Держпраці України

 

НАК​АЗУЮ

1. Затвердити:

- розподіл обов'язків між Головою Держпраці України, першим заступником Голови, заступником Голови, що додається.

 2. Установити, що:

- у разі відсутності  Голови Держпраці України чи неможливості здійснювати  ним свої повноваження з інших причин встановити такий порядок взаємозаміни:

 

Голова Держпраці України

Перший заступник Голови

Перший заступник Голови

Заступник Голови

Заступник Голови

Директор Департаменту контрольно-наглядової діяльності

 

3. Сектору кадрової роботи довести цей наказ до відома Першого заступника та заступника Голови Держпраці України, керівників самостійних структурних підрозділів Держпраці України.

 

4. Сектору взаємодії з засобами масової інформації, громадськістю та міжнародного співробітництва розмістити цей наказ на офіційному сайті Державної інспекції України з питань праці.

 

5. Визнати такими, що втратили чинність, накази Держпраці України від 16.04.2013 № 50 "Про організацію взаємозаміни " та № 51 "Про затвердження розподілу обов’язків".

 

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова                                                                                           В. Яцкін


​​ЗАТВЕРДЖЕНО​

наказ Державної інспекції України

з питань праці

від 22.04.2014 № 61

Розподіл обов’язків

між Головою Державної інспекції України з питань праці, першим заступником Голови та заступником Голови

 

Голова Держпраці України координує  діяльність:

 

Сектору внутрішнього аудиту, який підпорядкований та підзвітний йому, з питань:

- надання об’єктивних висновків та рекомендацій щодо здійснення внутрішнього аудиту в системі Держпраці України.

 

Головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції з питань:

- запобігання, виявлення, а в установлених законом випадках - здійснення заходів щодо припинення корупційних правопорушень, відновлення порушених прав чи інтересів фізичних та юридичних осіб, інтересів держави, а також інформаційного і науково-дослідного забезпечення здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

 

Сектору юридичного забезпечення з питань:

- забезпечення правильного виконання актів законодавства, інших нормативних актів і документів, спрямованих на забезпечення неухильного дотримання законності в Держпраці України;

-  забезпечення комплексного правового обслуговування Держпраці України, в тому числі захист правових інтересів згідно з чинним законодавством, організації розроблення та проведення загальної правової політики Держпраці України.

- забезпечення участі у визначенні та розробленні методологічних засад з питань нормативно-правового регулювання діяльності Держпраці України.

Контролює роботу щодо представництва інтересів Держпраці України у загальних та спеціалізованих місцевих судах, судах апеляційної та касаційної інстанцій, правоохоронних та інших органах при розгляді спорів та інших правових питань.

 

Перший заступник Голови:

Координує та контролює діяльність:

 

Відділу нагляду за додержанням законодавства про працю з питань:

- державного нагляду та контролю за додержанням  підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності, господарювання, фізичними особами, які використовують  найману  працю  та  працю  фізичних  осіб, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування (далі - роботодавці) законодавства про працю з питань трудових відносин;

- державного нагляду та контролю за дотриманням роботодавцями вимог законодавства про пільги і компенсації працівникам, зайнятим на роботах із шкідливими умовами праці.

 

Відділу нагляду за дотриманням прав  застрахованих осіб та дитячої праці з питань:

- здійснення контролю за додержанням законодавства про загальнообов'язкове  державне  соціальне  страхування  в частині призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та  інших  видів  матеріального  забезпечення  з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб;

-  взаємодіє з іншими органами влади, об'єднаннями профспілок і об'єднаннями роботодавців, іншими громадськими організаціями з питань запобігання використанню праці дітей.

 

Відділу державного контролю з питань праці з питань:

- організації та здійснення державного нагляду за дотриманням законів та інших нормативно-правових актів, які регулюють трудові відносини на підприємствах, установах і організаціях всіх форм власності та у фізичних осіб, які виконують найману працю.

 

Відділу контролю за додержанням  законодавства про зайнятість з питань:

- дотримання підприємствами, установами, організаціями, у тому числі громадськими організаціями інвалідів, фізичними особами, які використовують найману працю, законодавства про зайнятість та працевлаштування інвалідів;

- державного нагляду та контролю за додержанням вимог законодавства  про зайнятість населення з питань дотримання прав громадян  під час прийому на роботу та працівників під час звільнення з роботи; використання праці  іноземців та осіб без громадянства; наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця; дотримання прав і гарантій стосовно працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню;

         - додержання вимог законодавства про рекламу щодо реклами про вакансії (прийом на роботу).

 

Відділу аналітичного забезпечення з питань:

- моніторингу, узагальнення та прогнозування результатів контрольно-наглядової діяльності, що здійснюється Держпраці України  та її територіальними органами;

- розробки та удосконалення форм звітності державних інспекторів з питань праці та територіальних  органів Держпраці України.

Забезпечує взаємодію, в межах повноважень, з центральним органом виконавчої  влади з питань нагляду за охороною праці щодо реалізації державної політики у сфері охорони праці.

Контролює на координує роботу ТДІзПП АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

 

Заступник Голови:

Координує та контролює діяльність:

 

Сектору контролю та звернень громадян з питань:

- контролю забезпечення обслуговування апарату Держпраці України з питань діловодства;

- контролю виконання та своєчасність розгляду пропозицій, заяв і скарг, одержаних поштою та на особистому прийомі;

- контролю за  виконанням структурними підрозділами доручень щодо розгляду та вирішення питань, що порушуються у зверненнях громадян;

- контролю за організацією роботи щодо здійснення належного обліку, архівної справи, зберігання, тиражування, використання і знищення документів справ і видань з грифом «Для службового користування».

 

Сектору кадрової роботи з питань:

- забезпечення реалізації державної кадрової політики, дотримання  в апараті Держпраці України та територіальних органах Держпраці України вимог чинного законодавства;

- контролю за роботою щодо формування кадрового складу апарату Держпраці України кваліфікованими кадрами;

- контроль за організацією роботи щодо формування кадрового складу начальників територіальних державних інспекцій з питань праці в АРК Крим, містах Києві та Севастополі;

- контроль за  проведенням аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту;

- контроль за організацією роботи щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників апарату Держпраці України.

 

Відділу бухгалтерського обліку та фінансово-господарського забезпечення з питань:

- контролю за роботою щодо організації бухгалтерського обліку, господарсько-фінансової діяльності в апараті та територіальних органах Держпраці України;

- контроль за роботою щодо додержання фінансово - господарської дисципліни в апараті Держпраці України;

- контроль за роботою щодо прийому, аналізу, узагальнення звітності щодо виконання кошторису та видатків територіальних органів Держпраці України;

- контроль за своєчасним поданням звітності відповідним спеціально уповноваженим центральним органам виконавчої влади.

 

Сектору взаємодії із засобами масової інформації, громадськістю та міжнародного співробітництва з питань:

- координації роботи щодо забезпечення взаємодії апарату Держпраці України з Верховною Радою України, Адміністрацією Президента України, Секретаріатом Кабінету Міністрів України, центральними органами виконавчої влади, територіальними органами Держпраці України;

- забезпечення роботи щодо інформування громадськості про діяльність Держпраці України через засоби масової інформації;

- здійснення організації роботи щодо моніторингу центральної преси та обласних ЗМІ, вивчення громадської думки про результати роботи територіальних органів Держпраці України з метою створення двобічного потоку інформації;

- координації роботи з підготовки аналітичних матеріалів з питань діяльності Держпраці України, організації нарад, семінарів, прес-конференцій, брифінгів, «круглих столів» та конференцій.

 

Контролює на координує роботу ТДІзПП АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі.