Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

Державна інспекція України з питань праці

:

Регламент: РЕГЛАМЕНТ Громадської ради при Державній інспекції України з питань праці

Швидкий запуск

РЕГЛАМЕНТ Громадської ради при Державній інспекції України з питань праці

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Громадської ради

при Державній інспекції України

з питань праці
Протокол № 1-гр від 20.03.2013р.

Голова Громадської ради

(підпис) Тубєлєць І.О.

 

РЕГЛАМЕНТ
Громадської ради при Державній інспекції

України з питань праці

 

1. Загальні положення

 

1.1. Регламент Громадської ради при Державній інспекції України з питань праці (далі – Регламент) розроблено на основі Положення про Громадську раду при Державній інспекції України з питань праці (далі – Громадська рада; Держпраці України).

1.2. Регламент регулює організаційні та процедурні питання діяльності Громадської ради.

 

2. Планування роботи

 

2.1. Робота Громадської ради проводиться за перспективними (річними) планами, що затверджуються Громадської радою.

2.2. Формування планів роботи Громадської ради здійснюється Головою Громадської ради за пропозиціями його заступників та членів Громадської ради.

2.3. План роботи Громадської ради на рік затверджується Громадською радою на своєму засіданні.

2.4. Планування роботи Громадської ради з проведення Громадської експертизи діяльності Держпраці України та її територіальних органів, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, участі у проведенні Держпраці України консультацій з громадськістю у формі публічного громадського обговорення здійснюється з урахуванням вимог відповідних актів Кабінету Міністрів України.

2.5. Плани роботи Громадської ради передбачають такі види заходів:

- чергові засідання Громадської ради;

- засідання робочих та експертних груп (у разі їх створення);

- проведення громадської експертизи діяльності Держпраці України;

- проведення громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, що розробляються Держпраці України;

- заходи в межах проведення Держпраці України консультацій з громадськістю,

- забезпечення інформування Держпраці України, громадськості про діяльність Громадської ради,

- інші заходи в межах повноважень Громадської ради.

2.6. План роботи Громадської ради на наступний рік ухвалюється не пізніше, ніж за десять днів до закінчення поточного року.

2.7. Члени Громадської ради подають Голові Громадської ради свої пропозиції для включення до плану роботи Громадської ради на рік за три тижні до закінчення відповідно поточного року.

2.8. Плани роботи Громадської ради на рік оприлюднюються на офіційному веб-сайті Держпраці України та надсилаються секретарем Громадської ради електронною поштою кожному члену Громадської ради.

 

3. Порядок підготовки та проведення

засідань Громадської ради

 

3.1. Основною формою роботи Громадської ради є засідання, що проводяться за потребою, але не рідше ніж один раз на квартал.

3.2. Чергові засідання Громадської ради скликаються Головою Громадської ради, а у разі його відсутності одним із заступників Голови. З цією метою Голова Громадської ради узгоджує з уповноваженим представником Держпраці України дату, час і місце проведення засідання Громадської ради, формує проект порядку денного.

3.3. Секретар Громадської ради інформує членів Громадської ради про дату, час, місце проведення та проект порядку денного засідання шляхом надсилання відповідного повідомлення електронною поштою або в інший прийнятний спосіб не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати проведення засідання.

Повідомлення про проведення засідання Громадської ради розміщується на офіційному веб-сайті Держпраці України.

3.4. Позачергові засідання Громадської ради, із зазначенням порядку денного, скликаються в обов’язковому порядку Головою Громадської ради на вимогу не менше як однієї третини загального складу членів Громадської ради.

Вмотивовані вимоги про скликання позачергового засідання Громадської ради, підписані їх ініціаторами, разом із проектом порядку денного такого засідання надсилаються Голові Громадської ради.

Позачергове засідання Громадської ради скликається (проводиться) не пізніше як у десятиденний строк після дня надходження вимоги про його скликання, поданої відповідно до цього Регламенту.

Рішення про скликання позачергового засідання ухвалюється Головою Громадської ради протягом трьох днів з дати отримання ним вимоги про його скликання, поданої відповідно до цього Регламенту.

Інформаційне повідомлення про скликання позачергового засідання Громадської ради не пізніше, ніж за сім календарних днів до його проведення розміщується на офіційному веб-сайті Держпраці України.

3.5. Засідання Громадської ради проводяться відкрито. На запрошення Голови Громадської ради у засіданнях Громадської ради можуть брати участь інші особи, які не є членами Громадської ради. Уповноважений представник Держпраці України бере участь у всіх засіданнях Громадської ради без спеціального запрошення.

3.6. Засідання Громадської ради є правоможним, якщо на ньому присутні не менше як половина її членів. Перед початком засідання Громадської ради секретар Громадської ради проводить письмову реєстрацію учасників.

3.7. На початку засідання Громадської ради затверджується порядок денний, проект якого пропонується Головою Громадської ради. Проект порядку денного, що пропонується Головою Громадської ради, формується відповідно до плану роботи Громадської ради та на підставі пропозицій членів Громадської ради.

3.8. З кожного із розглянутих питань порядку денного засідання Громадська рада має ухвалити рішення. Рішення ухвалюється в такій послідовності:

1) ухвалення проекту рішення за основу;

2) розгляд пропозицій та зауважень учасників засідання Громадської ради до проекту ухваленого за основу;

3) ухвалення проекту рішення в цілому з урахуванням прийнятих поправок та пропозицій.

Проекти рішень Громадської ради готуються та подаються членами Громадської ради, відповідальними за їх підготовку, Голові Громадської ради не пізніше як за сім днів до початку засідання Громадської ради.

Усі проекти рішень, що надійшли до Голови Громадської ради, мають бути доведені до кожного члена Громадської ради шляхом розсилки електронною поштою не пізніше як за три дні до початку засідання Громадської ради.

3.9. Головує на засіданні Громадської ради її Голова або за його дорученням один із його заступників.

3.10. За звичайних обставин тривалість засідання Громадської ради становить півтори години. Перерва в засіданні Громадської ради може бути оголошена на підставі окремого рішення Громадської ради або за ініціативою головуючого на засіданні. За рішенням Громадської ради тривалість засідання Громадської ради може бути подовжена не більше як на одну годину.

3.11. Перше засідання Громадської ради після проведення установчих зборів для формування нового складу Громадської ради проводиться з урахуванням таких вимог:

1) на першому засіданні Громадської ради головує голова лічильної комісії до того часу поки не буде обрано Голову Громадської ради нового складу;

2) перше засідання Громадської ради після проведення установчих зборів для формування нового складу Громадської ради скликається (проводиться) головою лічильної комісії у період не пізніше як у 14-денний термін з дня оголошення результатів виборів до Громадської ради.

3.12. Рішення Громадської ради ухвалюються відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні. Підрахунок голосів при голосуванні здійснюється секретарем, якщо не прийнято іншого рішення Громадської ради перед початком голосування. В окремих випадках Громадська рада може ухвалити рішення про зміну форми голосування перед початком його проведення. У разі проведення таємного голосування на засіданні Громадської ради обирається лічильна комісія. Рішення Громадської ради підписуються Головою Громадської ради та секретарем.

3.13. Під час проведення засідання Громадської ради секретар Громадської ради веде та складає протокол, який подає на підпис Голові Громадської ради протягом семи днів після засідання Громадської ради.

3.14. Рішення з організаційних питань Громадська рада може ухвалювати шляхом електронних консультацій між членами Громадської ради, ініціювати таку форму ухвалення рішень може Голова та секретар Громадської ради. Процедура ухвалення рішень шляхом електронних консультацій передбачає:

1) розсилку секретарем Громадської ради кожному члену Громадської ради проекту рішення з використанням електронної пошти;

2) встановлення терміну для надсилання членами Громадської ради власних зауважень та пропозицій до проекту рішення;

3) узагальнення пропозицій та зауважень;

4) підготовку та розсилку секретарем Громадської ради кожному члену Громадської ради остаточного варіанту рішення;

5) голосування членів Громадської ради щодо остаточного варіанту проекту рішення шляхом висловлення своєї позиції через електронну пошту.

При застосуванні такої форми ухвалення рішення має бути опитаний кожний член Громадської ради. Рішення вважається прийнятим за умови голосування за нього не менше як половини складу Громадської ради.

 

4. Організація роботи робочих, експертних груп та інших робочих органів Громадської ради

 

4.1. На засіданні Громадської ради нового складу ухвалюється структура Громадської ради, рішення про створення постійних робочих органів (у разі необхідності) - їх кількість, тематичну спрямованість, структуру.

4.2. Експертні, робочі групи Громадської ради можуть бути створені рішенням Громадської ради у разі необхідності. Зазвичай експертні та робочі групи створюються для підготовки окремих питань для розгляду на засіданні Громадської ради, підготовки та проведення окремих заходів Громадської ради. Експертні та робочі групи створюються на визначений період часу.

4.3. До складу постійних та тимчасових робочих органів Громадської ради можуть входити члени Громадської ради за власним бажанням. Окремим рішенням Громадської ради до складу таких робочих органів можуть бути включені за їх згодою представники Держпраці України, представники інших інститутів громадянського суспільства з правом дорадчого голосу (за згодою їх керівників).

4.4. Основною формою роботи постійних та тимчасових робочих органів є засідання, що проводяться у разі потреби.

4.5. Засідання постійних та тимчасових робочих органів Громадської ради проводяться відкрито.

4.6. Постійний та/або тимчасовий робочий орган очолює голова, який обирається шляхом голосування членів Громадської ради, які входять до складу цього робочого органу, з подальшим затвердженням на засіданні Громадської ради. З-поміж членів робочого органу обирається секретар, який організовує документообіг у межах даного робочого органу.

 

5. Взаємовідносини громадської ради з Держпраці України

 

5.1. Голова Громадської ради бере участь у засіданні колегії Держпраці України.

5.2. Громадська рада готує та подає Держпраці України щороку пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю. Такі пропозиції мають бути попередньо розглянуті та затверджені на засіданні Громадської ради.

5.3. Громадська рада може подати Держпраці України пропозиції щодо проведення консультацій з громадськістю, не передбачені орієнтовним планом проведення таких консультацій. Такі пропозиції мають бути попередньо розглянуті та затверджені на засіданні Громадської ради.

5.4. Голова Громадської ради в обов’язковому порядку інформує Держпраці України про схвалені Громадською радою рішення.

 

6.Порядок ініціювання та проведення громадської експертизи діяльності Держпраці України, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів

 

6.1. Громадська рада може ініціювати та проводити в установленому порядку громадську експертизу діяльності Держпраці України, громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів.

6.2. Рішення про ініціювання проведення громадської експертизи діяльності Держпраці України, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів ухвалюється Громадською радою виключно на її засіданнях на підставі пропозицій, внесених членами Громадської ради.

6.3. Для проведення громадської експертизи діяльності Держпраці України, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів рішенням Громадської ради утворюється тимчасова експертна група, до складу якої залучаються за власним бажанням члени Громадської ради та представники інших інститутів громадянського суспільства.

6.4. Результати проведення громадської експертизи діяльності Держпраці України, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів перед їх оприлюдненням в обов’язковому порядку мають бути розглянуті на засіданні Громадської ради.

 

7. Порядок висвітлення діяльності Громадської ради

 

7.1. На офіційному веб-сайті Держпраці України в обов’язковому порядку розміщується Положення про Громадську раду, Регламент Громадської ради, плани роботи Громадської ради, протоколи засідань Громадської ради, рішення Громадської ради, щорічний звіт про діяльність Громадської ради, інформація про склад Громадської ради, керівний склад Громадської ради. В інших засобах масової інформації така інформація може розміщуватися за наявності можливостей.

7.2. Щорічний звіт про діяльність Громадської ради перед його оприлюдненням затверджується Громадської радою на своєму засіданні.

7.3. Розміщення офіційної інформації про діяльність Громадської ради на офіційному веб-сайті Держпраці України здійснюється секретарем Громадської ради за погодженням з Головою Громадської ради.

7.4. При взаємодії з засобами масової інформації офіційну точку зору Громадської ради може висловлювати Голова, його заступники або за їх дорученням уповноважені члени Громадської ради.

У всіх інших випадках члени Громадської ради при взаємодії із засобами масової інформації мають зазначати, що вони висловлюють власну позицію, а не колективну позицію Громадської ради.

Голова, заступники голови, за їх дорученням уповноважені члени  Громадської ради при взаємодії із засобами масової інформації та роз’ясненні їм позиції Громадської ради мають керуватися виключно рішеннями Громадської ради. У всіх інших випадках вони зазначають, що висловлюють власну позицію, яка необов’язково може відображати позицію Громадської ради.