Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

Державна інспекція України з питань праці

:

Положення: Положення про Громадську раду при Держпраці України

Швидкий запуск

Положення про Громадську раду при Держпраці України

 

ПОГОДЖЕНО
Голова Державної інспекції України

з питань праці
(підпис) В.І.Яцкін

 

20 березня 2013 р.

СХВАЛЕНО
на засіданні Громадської ради при
Державній інспекції України з питань праці
Протокол № 1-гр від 20.03.2013 р.

 

Голова Громадської ради

 

(підпис) І.О.Тубєлєць

 

Секретар Громадської ради

 

(підпис) В.Ю.Руднєва

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Громадську раду при Державній інспекції України

з питань праці

 

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Громадська рада при Державній інспекції України з питань праці (далі – Громадська рада) є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю Державної інспекції України з питань праці (далі – Держпраці України), налагодження ефективної взаємодії Держпраці України з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики у сферах здійснення державного нагляду та контролю за дотриманням законодавства про працю, зайнятість населення, загальнообов'язкове державне соціальне страхування в частині призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб.

 

1.2. Положення про Громадську раду (далі – Положення) розроблено відповідно до Типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996.

 

1.3. У своїй діяльності Громадська рада керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Мінсоцполітики, міжнародними договорами України, цим Положенням та Регламентом Громадської ради.

 

1.4. Положення про Громадську раду, зміни до нього погоджується з Держпраці України та схвалюються на засіданні Громадської ради.

 

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

 

2.1. Для досягнення обумовленої мети основними завданнями Громадської ради є:

створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;

здійснення громадського контролю за діяльністю Держпраці України та її територіальними органами;

забезпечення врахування Держпраці України громадської думки під час формування та реалізації державної соціальної політики.

 

3. ФУНКЦІЇ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

 

3.1. Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) готує та подає Держпраці України пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, а також щодо проведення консультацій, не передбачених таким планом;

2) готує та подає Держпраці України пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю;

3) подає Держпраці України обов'язкові для розгляду пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики у сфері її компетенції, удосконалення роботи Держпраці України;

4) проводить відповідно до законодавства громадську експертизу та громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів;

5) здійснює громадський контроль за врахуванням Держпраці України пропозицій та зауважень громадськості, а також дотриманням нею нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;

6) інформує в обов’язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті в рубриці «Громадська рада» та в інший прийнятний спосіб;

7) збирає, узагальнює та подає Держпраці України інформацію про пропозиції громадських організацій щодо вирішення питань, що мають важливе суспільне значення, організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку галузі;

8) готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.

 

3.2. Громадська рада здійснює інші функції та проводить заходи, що не заборонені законом і не суперечать моралі громадського суспільства, для досягнення мети своєї діяльності та виконання взятих на себе зобов'язань.

 

4. ПРАВА ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

 

4.1. Громадська рада має право:

1) утворювати постійні та тимчасові робочі органи (секретаріат, робочі та експертні групи тощо);

2) залучати до роботи Громадської ради працівників органів виконавчої влади, представників вітчизняних та міжнародних експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців;

3) організовувати і проводити семінари, конференції, засідання, круглі столи та інші заходи;

4) отримувати в установленому порядку від Держпраці України та інших органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій інформацію, необхідну для забезпечення діяльності Громадської ради;

5) отримувати від Держпраці України проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю;

6) брати участь у розробці проектів актів законодавства та інших нормативно-правових актів, що регулюють питання діяльності Держпраці України;

7) взаємодіяти із органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, інститутами громадянського суспільства, іншими громадськими радами при органах виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, їх структурними підрозділами;;

8) доповідати на засіданні колегії Держпраці України рішення Громадської ради, обов'язкові до розгляду;

9) за погодженням з Держпраці України направляти представників Громадської ради для участі у заходах (нарадах, засіданнях колегій тощо), що проводяться Держпраці України;

10) приймати рішення щодо припинення членства в Громадській раді відповідно до цього Положення;

11) розглядати інші питання, що мають важливе суспільне значення і знаходяться у сфері компетенції Держпраці України;

12) ініціювати відзначення інститутів громадянського суспільства та окремих громадян за їх внесок у реалізацію державної політики у сферах здійснення державного нагляду та контролю за дотриманням законодавства про працю, зайнятість населення, загальнообов'язкове державне соціальне страхування в частині призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб; розвиток громадянського суспільства.

4.2. Рішення Громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов’язковими для розгляду Держпраці України.

 

4.3. Громадська рада має бланк зі своїм найменуванням та іншими реквізитами (адреса, електронна адреса, телефон/факс).

 

4.4. Члени Громадської ради мають відповідні посвідчення встановленого зразка.

 

4.5. Члени Громадської ради мають право доступу в установленому порядку до приміщень, в яких розміщений Держпраці України.

 

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

 

5.1. Громадська рада здійснює свою діяльність на громадських засадах.

 

5.2. Члени Громадської ради мають право:

- брати участь у засіданні Громадської ради;

- брати участь в обговоренні питань, що виносяться на засідання Громадської ради, вносити свої пропозиції:

- брати участь у голосуванні на засіданнях Громадської ради;

- інформувати Громадську раду про свою діяльність;

- пропонувати питання до порядку денного засідання Громадської ради;

- ініціювати залучення фахівців відповідних галузей у якості експертів з питань, що розглядаються на засіданнях Громадської ради та її робочих органів;

- оперативно отримувати поточну інформацію про діяльність Громадської ради від її керівництва;

- у разі неможливості бути присутнім на засіданні Громадської ради висловлювати письмово власну думку, яка оголошується на відповідному  засіданні та долучається до протоколу .

 

5.3. Члени Громадської ради зобов’язані:

- мати активну громадянську позицію та брати участь у діяльності Громадської ради;

- ініціювати, розробляти та впроваджувати силами інституту громадянського суспільства, що його делегував, проекти та заходи, спрямовані на забезпечення діяльності Громадської ради;

- бути присутнім на всіх засіданнях Громадської ради;

- узгоджувати з Громадською радою свої дії, що вчиняються від імені Громадської ради, та отримувати відповідні повноваження від неї на виконання зазначених дій;

- сприяти формуванню позитивному іміджеві Громадської ради та інформувати громадськість щодо її діяльності;

- дотримуватися ділового етикету і норм етики під час роботи Громадської ради.

 

5.4. Делегування права голосу члена Громадської ради іншим особам, у тому числі членам Громадської ради, не допускається.

 


6. ФОРМУВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

 

6.1. До складу Громадської ради можуть бути обрані представники громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об’єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації, органів самоорганізації населення та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства України (далі – інститутів громадянського суспільства).

 

6.2. Склад Громадської ради формується відповідно до Типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у        мм. Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996.

 

6.3. Кількісний склад Громадської ради визначається установчими зборами.

 

6.4. Строк повноважень складу Громадської ради – два роки.

 

6.5. Членство в Громадській раді є індивідуальним.

 

6.6. Держпраці України затверджує первинний склад Громадської ради на підставі протоколу установчих зборів, а в разі припинення членства або введення до складу нових членів Громадської ради – на підставі протоколу засідання Громадської ради.

 

6.7. Заміна представника у складі Громадської ради та його виключення/введення зі/до складу Громадської ради є компетенцією Громадської ради.

 

6.8. У разі заміни представника у складі Громадської ради інститут громадянського суспільства подає на ім'я Голови Громадської ради відповідну заяву, рішення про його делегування та біографічну довідку делегованого представника.

 

6.9. Рішення щодо заміни представника інституту громадянського суспільства у її складі доводиться до відома Держпраці України.

 

7. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА У ГРОМАДСЬКІЙ РАДІ

 

7.1. Членство в Громадській раді припиняється на підставі рішення Громадської ради у разі:

- систематичної відсутності члена Громадської ради на її засіданнях без поважних причин (більше ніж два рази);

- письмового повідомлення керівника інституту громадянського суспільства про відкликання свого представника та припинення його членства у Громадській раді;

- скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу Громадської ради;

- неможливості члена Громадської ради брати участь у роботі Громадської ради за станом здоров’я, визнання його судом недієздатним або обмежено дієздатним;

- подання членом Громадської ради відповідної заяви.

 

7.2. У разі припинення членства у Громадській раді будь-кого з її членів кворум ради розраховується від кількості дійсних членів, що залишилися.

 

7.3. У разі неможливості виконання своїх обов’язків головою, заступниками чи секретарем Громадської ради, керівниками робочих та експертних груп, за рішенням секретаріату Громадської ради виконання їх обов’язків покладається на одного з членів Громадської ради – до вирішення цього питання на найближчому засіданні Громадської ради.

 

8. КЕРІВНИЦТВО ТА РОБОЧІ ГРУПИ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

 

8.1. Робочим органом Громадської ради є секретаріат, до складу якого входять: голова, заступник (заступники) голови та секретар, які обираються з числа членів Громадської ради на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування.

Головою Громадської ради не може бути обрано посадову особу Держпраці України.

Функції секретаря може виконувати уповноважена особа з числа працівників Держпраці України, яка не є членом Громадської ради.

 

8.2. Громадську раду очолює Голова, який обирається строком на термін повноваження Громадської ради.

Заступники Голови Громадської ради обираються на засіданні з урахуванням пропозицій Голови ради також на термін повноваження Громадської ради.

 

8.3. Голова Громадської ради:

- організовує діяльність Громадської ради;

- скликає та організовує підготовку та проведення її засідань;

- підписує протоколи засідань Громадської ради та інші документи від імені Громадської ради;

- вносить пропозиції щодо створення тимчасових органів Громадської ради;

- контролює виконання рішень Громадської ради;

- звітує про роботу Громадської ради;

- представляє Громадську раду у відносинах з Кабінетом Міністрів України, Мінсоцполітики України, Держпраці України, іншими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, інститутами громадянського суспільства, засобами масової інформації;

- бере участь у засіданнях колегії Держпраці України;

- вчиняє інші дії, що не заборонені законом, для досягнення мети діяльності Громадської ради.

 

8.4 Повноваження Голови Громадської ради можуть бути припинені за рішенням Громадської ради у разі припинення його членства у раді, а також виникнення передбачених цим Положенням підстав.

 

8.5. Заступники голови Громадської ради:

- забезпечують виконання закріплених за ними напрямів роботи Громадської ради;

- контролюють виконання плану роботи Громадської ради;

- розглядають, за дорученням голови Громадської ради, питання, що належать до їхньої компетенції;

- організовують вивчення та дослідження громадської думки;

- виконують інші функції відповідно до покладених на Громадську раду завдань.

 

8.6. У разі відсутності Голови Громадської ради його повноваження за розпорядженням голови виконує один із заступників Голови Громадської ради.

 

8.7. Секретар Громадської ради:

- забезпечує поточну діяльність Громадської ради відповідно до затвердженого плану роботи;

- своєчасно готує матеріали до засідань Громадської ради і електронною поштою повідомляє членів Громадської ради про порядок денний, дату і час проведення засідань Громадської ради;

- веде протоколи засідань Громадської ради і у триденний термін подає на підпис Голові Громадської ради;

- підписує протоколи засідань Громадської ради;

- забезпечує оприлюднення рішень Громадської ради та направлення їх на адресу Держпраці України;

- забезпечує інформування про діяльність Громадської ради, створює умови для доступу громадськості до інформації про діяльність Громадської ради, виконання її рішень;

- забезпечує взаємодію з Держпраці України щодо підготовки проведення засідань та реалізації рішень Громадської ради;

- виконує інші функції для ефективного забезпечення здійснення Громадською радою своїх повноважень.

 

8.8. Громадська рада з урахуванням орієнтовного плану Держпраці України про проведення консультацій з громадськістю формує план (основні напрямки) своєї діяльності на календарний рік, який затверджує на засіданні Громадської ради.

 

8.9. Для попереднього опрацювання та підготовки окремих питань, що готуються на розгляд Громадської ради, а також для здійснення громадської експертизи проектів актів та чинних актів органів виконавчої влади у складі Громадської ради утворюються тимчасові робочі та експертні групи. Громадська рада обирає склад та голову робочої, експертної групи, визначає їх завдання. Робочі та експертні групи утворюються, як правило, на певний період часу як тимчасові.

 

8.10. Робочі та експертні групи Громадської ради проводять свою роботу колегіально у формі засідань. Рішення на цих засіданнях приймаються більшістю від загальної чисельності робочого органу та оформлюються протокольно.

 

9. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

 

9.1 Основною формою роботи Громадської ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше, ніж один раз на квартал, позачергові засідання Громадської ради можуть скликатися Головою Громадської ради або за ініціативою однієї третини від загального складу її членів.

 

9.2. Засідання Громадської ради є правоможним, якщо в ньому беруть участь не менше половини її членів.

 

9.3. Засідання Громадської ради проводяться відкрито.

 

9.4. Засідання Громадської ради веде її Голова. За відсутності Голови або за його дорученням на засіданні головує один із заступників Голови.

 

9.5. У засіданнях Громадської ради може брати участь уповноважений представник Держпраці України з правом дорадчого голосу, також на запрошення Голови Громадської ради у її засіданнях можуть брати участь інші особи.

 

9.6. Рішення Громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого на засіданні є визначальним.

 

9.7. Оперативні питання роботи Громадської ради можуть вирішуватися в спосіб, визначений Регламентом Громадської ради.

 

9.8. Рішення Громадської ради оформлюються протоколом, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і направляється у п'ятиденний термін до Держпраці України.

 

9.9. Рішення Держпраці України, прийняте за результатами розгляду пропозицій Громадської ради, не пізніше ніж у п’ятиденний строк після його прийняття в обов’язковому порядку доводиться до відома членів Громадської ради та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті Держпраці України або в іншій прийнятий для інформування громадян спосіб.

Інформація про прийняте рішення має містити відомості про врахування пропозицій Громадської ради або причини їх відхилення.

 

9.10. Організація діяльності Громадської ради визначається Регламентом Громадської ради, який приймається на засіданні Громадської ради. Зміни до Регламенту Громадської ради вносяться на підставі рішення Громадської ради.

 

10. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ, ІНФОРМУВАННЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

 

10.1. Забезпечення секретаріату Громадської ради приміщенням, засобами зв’язку (телефон, електронна адреса), створення умов для роботи Громадської ради та проведення її засідань здійснює Держпраці України.

10.2. Громадська рада інформує Держпраці України та громадськість про свою роботу шляхом розміщення в обов’язковому порядку у спеціально створеній рубриці "Громадська рада" на офіційному веб-сайті Держпраці України та оприлюднення в інший прийнятний спосіб матеріалів про установчі документи, плани роботи, керівний склад, прийняті рішення, протоколи засідань, щорічні звіти про свою роботу тощо.